Văn bản pháp luật

Tham gia góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 18

Hiệp Hội Vận Tải Ôtô Việt Nam

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM

 

Số :  05/HH.CQDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng  10  năm 2014

 

 

 

V/v: Tham gia góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 18

     Kính gửi: - Bộ Giao Thông Vận Tải (Vụ Vận Tải)

                      - Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam

                      - Hiệp Hội Vận Tải Ô Tô Việt Nam

 

               

          Trước hết thay mặt Thường trực Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, cơ quan đại diện tại TP.HCM xin cám ơn Bộ GTVT (Vụ vận tải), Tổng cục đường bộ Việt Nam và Ban soạn thảo dự thảo Thông tư đã có ghi nhận tiếp thu một số đóng góp ý kiến của cơ quan Hiệp hội, các Hiệp hội cơ sở tại TP.HCM qua hai lần chúng tôi tổ chức góp ý các dự thảo trước đây có cả các Hiệp hội cơ sở các đơn vị vận tải, Sở GTVT tham gia để đưa vào dự thảo lần này. Chúng tôi thống nhất nhiều Điều tại dự thảo lần này, nhất là Điểm D khoản 3 Điều 4 về xe giường nằm. Tuy nhiên vẫn còn một số Điều khoản xin được góp ý  bổ sung thêm như sau :

1.     Đề nghị sửa lại Điểm b Khoản 3 Điều 6 như sau:

“b. Duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, đảm bảo truyền dẫn và cung cấp đầy đủ, chính xác, liên tục các thông tin bắt buộc từ thiết bị giám sát hành trình trong quá trình xe tham gia giao thông

Lý do: Theo dự thảo quy định trong quá trình hoạt động kinh doanh vận tải của phương tiện, như vậy là không phù hợp vì quá trình kinh doanh vận tải có thời điểm xe nghỉ chờ khách, chờ hàng, nguồn cung cấp cho thiết bị không còn, nên thiết bị giám sát hành trình không hoạt động thì không thể có thông tin. Vấn đề này đã được quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 86/2014/NĐ-CP.

2.     Đề nghị sửa lại Điểm a, Điểm b Khoản 5 Điều 7

“a. Các đơn vị kinh doanh vận tải có số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe từ 50 người trở lên được tự tổ chức tập huấn. Các đơn vị kinh doanh vận tải còn lại chủ động phối hợp, cử các đối tượng tập huấn của đơn vị tham gia vào các lớp tập huấn của các đơn vị được tự tổ chức tập huấn.

Đề nghị bổ sung: Các đơn vị kinh doanh vận tải có số lượng phương tiện 50 xe và nhân viên phục vụ trên xe từ 50 người trở lên được tự tổ chức tập huấn.

“b. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Hiệp hội vận tải ô tô địa phương (nếu có) tổ chức tập huấn cho người điều hành vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc địa phương.

Đề nghị bổ sung: Tổ chức tập huấn cho người điều hành vận tải và nhân viên phục vụ trên xe của các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc địa phương (Khoản 2 Điều 33 Nghị định 86 đã quy định).

Lý do: Nếu để tất cả các đơn vị tổ chức tập huấn, những đơn vị nhỏ sẽ không đạt kết quả. Vì nhiều đơn vị sẽ không tập huấn hoặc làm hình thức.

3.     Khoản 7 Điều 7 đề nghị sửa như sau:

“7. Hiệp hội Vận tải ô tô phối hợp với Sở Giao thông vận tải địa phương tổ chức kiểm tra tập huấn, cấp giấy chứng nhận tập huấn đối với những người đã hoàn thành chương trình tập huấn. Mẫu giấy chứng nhận tập huấn theo mẫu quy định tại phụ lục 36, 37 của thông tư này. Lưu hồ sơ chương trình tập huấn và kết quả tập huấn tối thiểu 3 năm để phục vụ công tác kiểm tra”.

Lý do: Nếu để đơn vị tự tập huấn, kiểm tra tập huấn và cấp chứng nhận tập huấn sẽ không có hiệu quả. Cơ quan kiểm tra tập huấn phải độc lập để đánh giá kết quả mới trung thực. Vấn đề này Khoản 2 Điều 33 Nghị định 86 đã quy định “Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam tham gia tập huấn nghiệp vụ đối với người điều hành vận tải, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe.

4. Góp ý Khoản 2 Điều 48 về thời hạn có giá trị của phù hiệu.

Như trong dự thảo các đơn vị vận tải hoàn toàn nhất trí, tuy nhiên do đặc thù của loại hình kinh tế vận tải đơn vị, chúng tôi đề nghị bổ sung như sau mà vẫn không trái với Nghị định và ý của Thông tư dự thảo.

Trừ phù hiệu của “xe buýt”, “xe taxi”, “xa tải”, “xe trung chuyển” các phù hiệu “xe tuyến cố định” nhất là “xe hợp đồng” thời hạn do đơn vị vận tải đề nghị nhưng không quá thời hạn của giấy phép kinh doanh vận tải và không quá thời hạn sử dụng của phương tiện.

Lý do: Đặc thù của các đơn vị vận tải đa số là HTX Vận Tải, việc quản lý phải khách quan nhìn nhận còn rất lỏng lẻo, trình độ cán bộ quản lý còn hạn chế. Thành viên (xã viên) thiếu gắn kết với đơn vị, do đó việc cấp thời hạn phù hiệu dài ngày nó cũng rất ảnh hưởng nhiều mặt trong quá trình quản lý, nhất là “An toàn giao thông”.

5.  Góp ý sửa lại đoạn cuối của Khoản 3 Điều 49

Bỏ đoạn “Thời hạn có giá trị của phù hiệu xe hợp đồng, trong khoảng thời gian giữa hai chuyến xe liên tiếp theo lịch chạy trên tuyến cố định

Vì nội dung trên đã có quy định đơn vị phải cam kết thực hiện đúng biểu đồ chạy xe trên tuyến cố định. Trong trường hợp có hợp đồng dài ngày đơn vị sẽ bố trí xe khác thay để đảm bảo đúng biểu đồ chạy xe tuyến cố định.

6. Góp ý sửa lại Khoản 3 Điều 62 như sau:

“3. Chủ trì phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam biên soạn, phát hành tài liệu, chương trình khung tập huấn nghiệp vụ, các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải cho lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và người điều hành vận tải tại các đơn vị kinh doanh vận tải. Hướng dẫn tập huấn, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận tập huấn”.

Lý do: Theo quy định Luật Giao thông đường bộ và Nghị định 86 việc tập huấn không chỉ tập huấn nghiệp vụ mà còn tập huấn các quy định pháp luật về hoạt động vận tải. Mặt khác việc tổ chức tập huấn phải được Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và Tổng Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn.

Trên đây là ý kiến của cơ quan đại diện Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam tại TP. HCM đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Ban soạn thảo nghiên cứu./.   

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu CV          

HH VẬN TẢI Ô TÔ VIỆT NAM

PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 

 

 

 

 

 HỒ VĂN HƯỞNG